Vedtægter for Din Frikirke

Dato d. 24.03.04

§ 1 Navn og hjemsted

1. Menighedens navn er Din Frikirke

2. Menigheden blev stiftet den 1. september 1999 og er

tilsluttet kirkesamfundet Det Danske Missionsforbund.

3. Kirkens hjemsted er Haderslev

§ 2 Formål

1. Menighedens formål er at være et fællesskab for mennesker, der bekender sig til tro på Jesus Kristus som Herre og Frelser.

2. Menigheden har Bibelen som rettesnor for livet og læren.

3. Menighedens opgaver er at styrke den enkelte i troen gennem et aktivt menighedsliv, at virkeliggøre missions-befalingen ved at forkynde evangeliet om Jesus Kristus i Danmark såvel som i andre dele af verden og at arbejde for den kristne enhed i overensstemmelse med Det Nye Testamente.

§ 3 Medlemskab af Det Danske Missionsforbund

1. Menigheden tilslutter sig Missionsforbundets formål og love.

2. Menigheden tilslutter sig Missionsforbundets kirke- og

menighedssyn, bibelsyn og sakramenteopfattelse, som er

formuleret i kirkesamfundets første synode af 1967.

3. Menigheden deltager i Missionsforbundets fælles opgaver og økonomi.

§ 4 Medlemmer

1. Som medlemmer af menigheden optages mennesker, der

bekender sig til tro på Jesus Kristus som Herre og Frelser.

2. Anmodning om optagelse eller overflytning fra en anden

menighed rettes til menighedsrådet, der afgør om optagelse

kan finde sted.

3. Hvis man af geografiske grunde ønsker at beholde sit

medlemskab i et andet kirkesamfund tilsluttet Evangelisk

Frikirkeråd og bekender sig til tro på Jesus Kristus som Herre

og Frelser, kan man optages som associeret medlem i

menigheden.

Associerede medlemmer har fulde medlemsrettigheder.

4. Hvis et medlem i menigheden lever et liv, der er i åbenlys

modsætning til den kristne bekendelse og ikke vil modtage

formaning af menighedens ledelse, kan menighedsrådet

anmode vedkommende om at træde ud af menigheden. Hvis

denne anmodning afvises, kan menighedsrådet indstille til

menighedsmødet, at den pågældende udelukkes af

menigheden.

5. Et udelukket medlem kan genoptages, såfremt

syndserkendelse og forsoning finder sted.

6. Et hvert medlem bør efter evne bidrage til menighedens

økonomi

§ 5 Menighedsmødet

1. Menighedsmødet er menighedens øverste myndighed.

2. Bekendtgørelse af mødet skal ske i menighedsbladet senest 4 uger før mødets afholdelse.

3. Hvert år i 1. kvartal afholdes ordinært årsmøde. Årsmødet skal have følgende punkter på dagsordenen:

• Valg af dirigent

• Godkendelse af protokol

• Godkendelse af menighedsrådets årsberetning

• Godkendelse af revideret årsregnskab

• Valg af medlemmer til menighedsrådet

• Valg af suppleant

• Valg af revisorer

• Behandling af forslag

• Forelæggelse af budget til godkendelse

4. Under menighedsmødet hører desuden:

• Vedtægtsændringer

• Ansættelser

• Drøftelse af menighedens arbejde

5. Ethvert medlem kan indsende forslag til behandling på menighedsmødet. Forslag skal være menighedsrådet i hænde senest 14 dage før mødet.

6. Endelig dagsorden udsendes til alle medlemmer senest 8 dage før menighedsmødet.

7. Over alle beslutninger på menighedsmødet føres en protokol, der underskrives af dirigenten og menighedsrådet.

8. Ekstraordinært menighedsmøde skal indkaldes, hvis 1/5 af menighedens medlemmer eller et flertal i menighedsrådet ønsker det.

9. Hvert medlem har tale- og stemmeret ved menighedsmødet. Hvis man ønsker at stemme pr. brev, skal brevet være menighedens formand i hænde senest ved mødets begyndelse.

10. Afgørelser træffes ved almindeligt flertal. I tilfælde af

stemmelighed udsættes afgørelsen til næste menighedsmøde.

11. Skriftlig afstemning skal foretages, når ét medlem ønsker det.

12. Alle personvalg skal være skriftlige.

13. Køb og salg af fast ejendom kan kun ske ved beslutning på et menighedsmøde, hvor sagen tydeligt fremgår af indkaldelsen og hvor mindst 2/3 af samtlige medlemmer stemmer for. Hvis mødet ikke samler 2/3 af samtlige medlemmer foretages en vejledende afstemning blandt de fremmødte. Hvis 2/3 af de fremmødte stemmer for, kan der indkaldes til et nyt menighedsmøde, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 6 Menighedsrådet

1. Menighedens åndelige og administrative ledelse er

menighedsrådet. Menighedsrådet er ansvarlig for, at

menighedsmødets beslutninger udføres. Menighedsrådet

består af 3 medlemmer.

2. Menighedens præst deltager i menighedsrådets møder.

3. Menighedsrådets medlemmer skal være åndelige vejledere i menigheden. De skal føre tilsyn med menighedens forskellige

arbejdsgrene, drage omsorg for medlemmerne og så vidt

muligt mægle og vejlede i uenigheder i overensstemmelse med

Bibelens budskab. De er ansvarlige for forkyndelsen og

sakramenternes forvaltning. De skal være opmærksom på

medlemmernes gudgivne nådegaver og talenter, så de udvikles til – og bekræftes i -tjenester i menigheden.

4. Menighedsrådets medlemmer vælges på menighedens

årsmøde for en toårig periode med afgang af 1 eller 2 hvert år. Genvalg kan finde sted.

5. Menighedsrådet konstituerer sig selv med formand, sekretær og økonomisekretær.

6. Der føres protokol over menighedsrådets møder. Denne

underskrives af menighedsrådets medlemmer.

§ 7 Regnskab og revision

1. Menighedens regnskabsår følger kalenderåret.

2. Årsregnskabet revideres af 2 revisorer, der vælges på skift af årsmødet for en toårig periode.

§ 8 Tegning og hæftelse

1. Menigheden forpligtes udadtil ved underskrifter af formand og økonomisekretær i forening.

2. Menighedens medlemmer hæfter ikke personligt for de

forpligtelser, der påhviler menigheden, og de har ingen

personlig ejendomsret over menighedens ejendele.

§ 9 Tvister

1. Hvis der i menigheden opstår uenighed, som ikke kan løses

lokalt, kan Det Danske Missionsforbunds Forbundsråd efter

begæring af en af de implicerede parter anmodes om at mægle. Opnås der ikke enighed er Forbundsrådets afgørelse endelig.

§ 10 Opløsning af menigheden

1. Menigheden opløses, hvis menighedens medlemstal bliver

mindre end fem.

2. Ved opløsning af menigheden tilfalder menighedens formue

Det Danske Missionsforbund.

§ 11 Udmeldelse af Det Danske Missionsforbund

1. Udmeldelse af Det Danske Missionsforbund kan ske, såfremt beslutningen er vedtaget med 2/3 af menighedens medlemmer på et menighedsmøde.

2. Menighedsmødets dagsorden skal bekendtgøres i

Missionsforbundets tidsskrift mindst 2 måneder før mødets

afholdelse.

3. Forbundsrådet skal med 2 måneders varsel være skriftligt

indbudt til menighedsmødet og have lejlighed til at tale

Missionsforbundets sag.

4. Hvis mødet ikke samler 2/3 af menighedens medlemmer

foretages en vejledende afstemning blandt de fremmødte. Hvis 2/3 af de fremmødte stemmer for en udmeldelse, kan der

indkaldes til et nyt menighedsmøde, som tidligst kan finde sted 6 måneder efter det første møde. Ved dette møde kan

udmeldelse vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 12 Ændring af vedtægter

1. Vedtægtsændringer sker på et årsmøde.

2. Vedtægtsændringer kræver vedtagelse med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

– Vedtaget på menighedens årsmøde d. 16. februar 2000

Revideret udgave (§6, stk. 1), vedtaget på menighedens årsmøde d. 24. marts 2004